Новини Обратно към Новини

ОБЯВА

01.08.2019

ОБЯВА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„Гранд Хотел Варна“ АД, ЕИК   813109305

 със седалище и адрес на управление: 9006, гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, „Гранд хотел Варна“

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на термоминерални води с цел водоснабдяване на комплекс „Гранд хотел Варна“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2569.322, с площ от 9565 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване- високо застрояване (над 15 м), разположен в к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, общ. Варна, обл. Варна“.

 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти:  Ина Недева, тел.: 0892605116,  jurists@grandhotelvarna.com

                                                                 /лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, община Варна, кметство р-н „Приморски“, общ.Варна

 

Вземете вашата BT FAN Silver карта за отстъпка

Абонирайте се за горещи оферти!

Харесайте Гранд Хотел Варна във Facebook!
Тук ще намерите най-добрите оферти за лятна ваканция!

X